کارنامه‌ی مطبوعاتی

عضو تیم راه‌اندازی و دبیر تحریریه‌ی ماهنامه‌ی گزارش جوان در سال ۱۳۸۱
عضو تیم راه‌اندازی و مدیر هنری روزنامه‌ی فرهنگ آشتی در سال ۱۳۸۲
عضو تیم راه‌اندازی روزنامه‌ی بانی فیلم، عضو هیأت‌تحریریه و دبیر سینمای ایران روزنامه در سال ۱۳۸۳
دبیر صفحات لایی فرهنگ روزنامه‌ی اعتماد در سال ۱۳۸۳
عضو تحریریه‌ی روزنامه‌ی شرق از ابتدای راه‌اندازی تا پایان دوره‌ی دوم انتشار در ۱۳۸۶
منتقد ماهنامه‌ی فیلم‌وسینما از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵
منتقد ماهنامه‌ی فیلم از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
منتقد ماهنامه‌ی ۲۴ از شروع راه‌اندازی تا ۱۳۹۰
عضو شورای دبیران ماهنامه‌ی صنعت سینما از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
دبیر صفحات فرهنگی همشهری جمعه در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
عضو شورای سردبیری ضمیمه‌ی ایرانشهر روزنامه‌ی همشهری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶
دبیر بخش سینمای ماهنامه‌ی نسیم از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
دبیر صفحات فرهنگی روزنامه‌ی همشهری امارات از راه اندازی تا ۱۳۸۵
عضو تیم راه‌اندازی و سردبیر روزنامه‌ی سینمایی امتیاز در سال ۱۳۸۵
دبیر بخش سینمای ایران بولتن رسمی جشنواره‌های ۲۷ و ۲۸ فیلم فجر
دبیر شورای نویسندگان ماهنامه‌ی رویش در سال ۱۳۸۸
دبیر شورای نویسندگان ماهنامه‌ی رونا در سال ۱۳۸۹
معاون سردبیر روزنامه‌ی هفت صبح از ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۲
عضو تیم راه‌اندازی و دبیر تحریریه‌ی روزنامه‌ی سینما در سال ۱۳۹۴
راه‌اندازی مجله‌ی چاپی برای فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا و سردبیری دو نشریه‌ی آن (تحلیل‌گران و انتخاب خوب) از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
راه‌اندازی و سردبیری شبکه‌ی تصویری آرت‌تاکس از ۱۳۹۴ تاکنون
راه‌اندازی و سردبیری مجله‌ی تصویری آپارات‌چی در سال ۱۳۹۵
راه‌اندازی و سردبیری تاک‌شوی تصویری مولن‌روژ‌ برای سایت آپارات در سال ۱۳۹۶
راه‌اندازی و سردبیری ماهنامه‌ی سینمایی بلیت در ۱۳۹۶
راه‌اندازی دوباره و سردبیری روزنامه‌ی سینما از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷
معاون سردبیر روزنامه‌ی ایران/ سردبیر ایران‌جمعه از ۱۳۹۸

چاپ مقالات و نقدهای متعدد در نشریات و روزنامه‌های کشور از ابتدای دهه‌ی هشتاد تا کنون

دیدگاهتان را بنویسید