بادهای موافق

جا مانده ام
جایی در دوردست گذشته

به یاد بیاور
ناخدایی را که در انتظار باد موافق ش بود

– بیست و ششم آذرماه نود خورشیدی –

دیدگاهتان را بنویسید